Wydanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego

Kod RWA

USC.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (składa się osobiście).

 Załączniki:

  • 2 aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm(bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem). Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Natomiast dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
  • odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych na terenie Gminy Wilczyn i dokument znajduje się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wilczynie i dokument znajduje się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego),
  • w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko: Zastępca Kierownika USC

Złożenie dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel. 63/2683032 wew. 26

Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 3 nr tel. 63/2683032 wew. 26

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, a w przypadku małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia obecności rodziców/opiekunów prawnych, po ukończeniu 13 roku życia rodzica/ opiekuna prawnego.

Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca a w przypadku małoletniego wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 1142
27 sierpnia 2014 11:05 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych sprawy.
27 sierpnia 2014 10:39 Tomasz Filipski - Utworzenie sprawy.