Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Wilczynie

Lokalizacja

woj. wielkopolskie

pow. koniński

Wilczyn

Adres

Strzelińska 12D

62-550 Wilczyn

Telefon

63 268 30 32

Faks

63 268 50 45

Strona www

W liczbach

Budżet

26967603,00 PLN

Obszar

83 km²

Liczba mieszkańców

6 249

Stanowiska

Wójt Gminy

mgr Grzegorz Skowroński

63 268 30 32

Kontakt

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

63 268 30 32

Kontakt

Sekretarz Gminy

mgr Elżbieta Kamińska

63 268 30 32 wew. 33

Kontakt

Skarbnik Gminy

mgr Ewa Derenda

63 268 30 32 wew. 33

Kontakt

DANE GMINY

Nr TERYT: 3010142

NIP Urzędu Gminy: 665 18 84 196
REGON Urzędu Gminy: 000552047

NIP Gminy: 665 27 41 530
REGON Gminy: 311019349

Nr Konta bankowego: BS Konin o/Wilczyn 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Numer konta bankowego do wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BS Konin o/Wilczyn 04 8530 0000 0300 0260 2000 0310

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 08.00 - 15.00
W sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 10.00 - 16.00

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

REGON

000552047

ESP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): /UGWilczyn/skrytka

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W Urzędzie Gminy w Wilczynie w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
1. Wójt Gminy Wilczyn – w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Wójta. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.
Wójt przyjmuje interesantów także w inne dni tygodnia po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie Urzędu Gminy.
2. Sekretarz oraz osoby pracujące w Urzędzie Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy – codziennie w godzinach pracy Urzędu.
3. Przewodniczący Rady Gminy w Wilczynie – w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.
Interesantów zgłaszających się w sprawach skargi i wniosków rejestruje sekretariat w godzinach pracy Urzędu. Rejestracji można dokonać:
- osobiście,
- telefonicznie pod numerem tel. 63 26 83 032 wewn. 10;
- za pośrednictwem faksu pod numerem: 63 26 85 045;
- pocztą elektroniczną na mail: gmina@wilczyn.pl
Przyjmowaniem i rejestracją skarg i wniosków zajmuje się sekretariat (pokój nr 17), a koordynacją ich rozpatrywania i załatwiania zajmuje się Sekretarz Gminy.

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI

I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1195) petycje mogą być wnoszone do Wójta Gminy Wilczyn oraz do Rady Gminy Wilczyn:
1) pisemnie na adres - Urząd Gminy w Wilczynie lub Rada Gminy w Wilczynie, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@wilczyn.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
II. Petycja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji, jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę,
2) jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby, musi to nastąpić za jej zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji,
3) petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawiane bez rozpoznania,
4) wskazanie przedmiotu petycji, którym z godnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”,
III. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 617235
16 marca 2020 10:17 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych.
11 grudnia 2018 12:40 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych stanowiska: Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Brezyna.
14 listopada 2018 09:30 (Tomasz Filipski) - Aktualizacja danych stanowiska: Skarbnik Gminy mgr Ewa Derenda.