Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: IT SOLUTIONS Michał Bidziński Wilczogóra 20 a 62-550 Wilczyn UZASADNIENIE Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie

Wilczyn, 22.01.2015r Nr 271.1.2015 Wykonawcy postępowania Nr 271.1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2015 Nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie 1. Działając...

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Wilczyn.

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Wilczyn. Przedmiot przetargu: − działka nr ew. 31/3 o pow. 0,3700 ha, Gogolina, nr księgi wieczystej - KN1N/00023259/1- bez obciążeń, grunt orny- RVI, w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań...

Zakup wraz z dostawą oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Wilczynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie, Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 2683004, faks 63 2683004.