Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu 271.4.2015 Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Gmina Wilczyn Adres pocztowy: ul. Strzelińska 12 D Miejscowość: Wilczyn Kod...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: IT SOLUTIONS Michał Bidziński Wilczogóra 20 a 62-550 Wilczyn UZASADNIENIE Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Oferta ta otrzymała maksymalną...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.2.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.2015 Zakup nagród w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie

Wilczyn, 22.01.2015r Nr 271.1.2015 Wykonawcy postępowania Nr 271.1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.2015 Nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie 1. Działając...