Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Kownaty ozn. nr ew. 70/33

Wilczyn, 04-08-2008 r. Nr OTK 6011-15/08 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Kownaty ozn. nr ew. 70/33 o pow....

Informacje o przetargach

Informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Gminę Wilczyn oraz innych informacji publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wokiss.pl/wilczyng