Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr OTK 7331/P-5/08 w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przykanalikami w m. Wilczogóra – Wturek, gm. Wilczyn

Nr OTK 7331/P-5/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie Nr OTK 7331/P-7/08 w sprawie remontu drogi dojazdowej między blokami w miejscowości Kownaty gmina Wilczyn na działce oznaczonej nr ewid. 70/33.

Nr OTK 7331/P-7/08 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 61 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OTK 7620-08/08

Wilczyn, dnia 11.08.2008 r. Nr OTK 7620-08/08 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./, niniejszym zawiadamiam o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Kownaty ozn. nr ew. 70/33

Wilczyn, 04-08-2008 r. Nr OTK 6011-15/08 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie podziału nieruchomości położonej w obrębie Kownaty ozn. nr ew. 70/33 o pow....

Informacje o przetargach

Informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Gminę Wilczyn oraz innych informacji publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wokiss.pl/wilczyng