Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilczyn z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w 2017 r.

Działając na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia...

KOMUNIKAT dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 i 2018 roku

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 120/1/2017 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Gminę Wilczyn. Na konkurs wpłynęła 1 oferta, która została poddana ocenie...