Petycje

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI


I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1195)  petycje  mogą  być  wnoszone do  Wójta Gminy Wilczyn  oraz do Rady Gminy Wilczyn:

1)   pisemnie   na  adres  - Urząd Gminy w Wilczynie lub Rada Gminy w Wilczynie, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D;

2)   za pomocą  środków komunikacji elektronicznej na adres  gmina@wilczyn.pl  lub przez elektroniczną  skrzynkę podawczą.

II. Petycja powinna  zawierać:

1) imię  i nazwisko wnoszącego oraz  adres do korespondencji, jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą  ją osobę,

2) jeśli petycja  składana jest  w interesie  innej osoby, musi to nastąpić za  jej  zgodą wyrażoną w formie pisemnej, którą  należy dołączyć  do petycji,

3) petycje  niezawierające imienia  i  nazwiska  (nazwy) oraz adresu  wnoszącego będą pozostawiane bez rozpoznania,

4) wskazanie przedmiotu petycji, którym z godnie z art. 2 ust. 3 ustawy  o petycjach „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego  petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”,

III. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 


Zarządzenie Nr 0050/63/2015 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 listopada 2015 w sprawie organizacji przyjmowania i roapatrywania petycji w Urzędzie Gminy w Wilczynie.pdf


 

Lp.

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan petycji

Zasięgane opinie

Przewidywany termin rozpatrzenia

Sposób załatwienia petycji

1

2

3

4

5

6

7

8

 1

27.05.2016 r.

 osoba fizyczna

zmiany podziału administracyjnego Wilczyna i Wilczogóry

 pobierz

 -

 20.06.2016 r.

 Zarządzenie Nr 0050/32/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 782
23 czerwca 2016 13:22 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.
23 czerwca 2016 13:21 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2016 14:27 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.